Množstvo odpadov vyprodukovaných v našej obci za určité obdobie

 

tabulka odpady 2017

 Info leták - zber a likvidácia batérii

 

info letak baterie

 Čierna skládka v osade Šance

 

Vážený spoluobčania, 

v osade Šance pri rodinných domoch so súpisnými číslami 641, 642 a 643 bola objavená čierna skládka s rôznymi druhmi odpadu. Ako z priložených fotografií vidieť, všetko je to odpad na ktorý máme v našej obci zberné nádoby a teda je možné ho bez poplatkov odovzdať. Prosíme občanov, aby v prípade spozorovania osôb, ktoré takto nelegálne vyhadzujú odpad o ich nahlásenie na obecnom úrade prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Neznečisťujme si naše krásne lesy a správajme sa zodpovedne.

 

 

 Prezentácia NATUR PACK

 

Vzduch v kontajneri odpad letak

 

Loading...

 

 Čierne skládky

 

POZOR - likvidácia čiernych skládok sa vykonáva z financií občanov, ktoré mohli byť využité efektívnejšie. 

Odpady separujte a vhadzujte do nádob na to určených!

 

 Čierna skládka v lokalite Lobíčka

 

Čierna skládka pri futbalovom ihrisku

 

Čierna skládka stavebného odpadu v časti Predpoloma smerom ku kamennej škole

 Technické parametre zberu triedených zložiek komunálneho odpadu

 

Už čoskoro budú v našej obci umiestnené nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a kovov. O umiestnení týchto nádob Vás budeme informovať. Vývoz týchto nádob bude zabezpečovať pre našu obec firma Marius Pedersen. Nižšie zverejňujeme zoznam odpadov, ktoré je možné do týchto nádov umiestňovať.

 

Marius Pedersen


SKLO

Do kontajnerov patrí:
Biele i farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklenné črepy, tabuľové sklo bez drátenej vložky a podobne
Do kontajnerov nepatrí:
Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, autosklo, TV obrazovky, sklá s kovovou výplňou


PAPIER A LEPENKA

Do kontajnerov patrí:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, staré knihy, lepenka, papierové sáčky a pod.
Do kontajnerov nepatrí:
Viacvrstvové obaly Tetrapack ( krabice od mlieka, džúsu ), kopírovací papier, povoskovaný papier, plienky, znečistený papier


PLASTY

Do kontajnerov patrí:
PET fľaše ( fľaše o nealko nápojov, sirupov, vína a pod. )
PE-HD fľaše ( fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod. )
PP fľaše ( fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP )
LD-PE fólie ( igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod. )
LLD-PE fólie ( tzv. streč fólia )
Do kontajnerov nepatrí:
Znečistené plasty, viacvrstvové obaly Tetrapack, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, plastikové nádoby

Všetky plasty musia byť čisté a bez prítomnosti cudzorodých látok.


BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Zber olovených batérii a akumulátorov z osobných automobilov


VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Elektronický odpad:
Vyradené televízne a rozhlasové prijímače, Servery, tlačiarne, počítače, notebooky, kopírovacie zariadenia, kalkulačky, telefóny, faxy, mobilné telefóny, záznamníky, elektronické hudobné nástroje a pod.

Elektroodpad:
práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, hriankovače, fritézy, elektrické ventilátory, mlynčeky, kávovary a pod.

 Nakladanie s odpadom

 

Vážení občania !

     Triedený zber odpadov je jednou z podstatných pilierov moderného integrovaného odpadového hospodárstva, ktorého cieľom je dosiahnutie efektívnym spôsobom zníženie množstva komunálneho odpadu až o 40-60%.

Prečo separovať odpad:ekologia1

  • výrazné zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku,
  • zníženie nákladov na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
  • šetrenie surovín, ktoré môžu byť ďalej využité,
  • prispievame tak k čistému životnému prostrediu,
  • netriedením odpadov nesplníme merateľné hodnoty podľa nového zákona o odpadoch a budeme nútení platiť viac na poplatkoch za odpady.

     Nový zákon o odpadoch zavádza princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Vytvorené organizácie zodpovednosti výrobcov budú zabezpečovať preplácanie odvozu a likvidácie triedeného odpadu, ale len za predpokladu, že samosprávy (mestá a obce) budú napĺňať stanovené kvóty, ktoré sa budú zvyšovať až do roku 2020 a budú zodpovedne triediť. V prípade, že vymedzené odpadové komodity budú obsahovať aj iný materiál, bude obec povinná takýto odpad preplácať. Obec v súlade s platnou legislatívou bude povinná takého finančné navýšenia riešiť formou zvýšenia poplatkov pre občanov. Samozrejme sa nejedná len o finančnú stránku, ale aj o prostredie v našej obci s pohľadu životného prostredia a estetiky. Problémom v odpadovom hospodárstve sú aj vytvárajúce sa čierne skládky. Povinnosťou obce je likvidovať tieto skládky, čo bude mať zase značný vplyv na poplatky za odpad. Preto budeme priebežne predkladať fotografie z čiernych skládok aj s lokalizáciou s cieľom upozorniť na nebezpečný fenomén a motivovať občanov ku vzájomnej kontrole.

Upozorňujeme občanov, že povinnosťou obce je viesť priestupkové konanie proti občanovi, ktorý sa dopustí priestupku v oblasti nakladania s odpadmi.

Čítať ďalej...

JoomSpirit