Oznam o uložení písomnosti

 


Občan: Vladimír Košina
Písomnosť je uložená : Pošta Nová Bošáca
Z dôvodu , že trvalý pobyt občana je na adrese : Nová Bošáca, písomnosť sa doručuje v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries Slovenskej republiky v znení zákona 454/2004 Z. z. oznámením na úradnej tabuli obce.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na Pošte Nová Bošáca v otváracích hodinách.
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Nová Bošáca od 11.1.2018 do 26.1.2018.

JoomSpirit