Oznam o uložení písomnosti

 


Občan: Vladimír Košina
Písomnosť je uložená : Pošta Nová Bošáca
Z dôvodu , že trvalý pobyt občana je na adrese : Nová Bošáca, písomnosť sa doručuje v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries Slovenskej republiky v znení zákona 454/2004 Z. z. oznámením na úradnej tabuli obce.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní od vyvesenia oznámenia na Pošte Nová Bošáca v otváracích hodinách.
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Nová Bošáca od 11.1.2018 do 26.1.2018.

 Zľava v kúpeloch Trenčianske Teplice

 

Vážený spoluobčania,

na základe zmluvy 18/2017 uzatvorenej so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. majú občania s trvalým pobytom v obci Nová Bošáca nárok na:

  • 50% zľavu na vstup do termálnych bazénov SINA, bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a bazén Krym v Trenčianskych Tepliciach (pre osoby nad 18 rokov)
  • 30% zľavu na vstup do vonkajšieho bazéna GRAND v Trenčianskych Tepliciach (osoby od 3 do 14 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby)

Zľavy sú platné do 28.2.2018.

Plagat Kupele v regione 2017 2018 NASA OBEC

 UPOZORNENIE

 

Obec Nová Bošáca upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z. z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

JoomSpirit