Informácia pre odberateľov tepla

 

Začiatok vykurovacej sezóny sa určuje v súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, ktorý znie:

„Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak:

a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a

b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.“

 Zvonička na Predpolome

 

 

 Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

 insa letak   baterie   5.9.2019

 Zoznam obyvateľov a rodákov obcí Bošáca a Nová Bošáca zapojených do čs. zahraničného odboja vo Francúzsku

 

zoznam občanov CS odboja  vo FR 01 zoznam občanov CS odboja  vo FR 02
zoznam občanov CS odboja  vo FR 03 zoznam občanov CS odboja  vo FR 04
zoznam občanov CS odboja  vo FR 05
 Harmonogram výziev MAS Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a
Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019

 

 Harmonogram výziev MAS Združenie obcí Bielokarpatsko trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019

 Zber odpadkov v našej obci

 

Tento rok sme opakovane privítali jar zberom odpadkov po našej obci. Dňa 30.3.2019 sa konalo jarné upratovanie – zber odpadkov po obci, ktorého sa zúčastnilo cca 35 občanov a „občiankov“. Všetkým zúčastneným v mene našej obce ĎAKUJEME. Svojou nezištnou pomocou nielen každoročne čistíme obec od odpadkov, ale veríme, že motivujeme ďalších našich občanov, chalupárov a turistov k zodpovednému prístupu k prírode. A možno sa aj budú hanbiť pri pohľade na malé detičky zbierajúce odpadky po nich...

 

 

 Termíny vývozu odpadov

 

 

vyvoz odpadov 01 2019 nova bosaca
vyvoz odpadov 02 2019 nova bosaca

 

 

 Nehádžme všetko do jedného vreca - seriál o odpadoch

 

Vážení spoluobčania,

prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK seriál o odpadoch s názvom
"Nehádžme všetko do jedného vreca".
Ide o videá zamerané na separovanie odpadu, čo je dnešným najväčším problémom spoločnosti. Budeme radi ak si pozriete tieto krátke videá a možno aj pomocou nich budeme lepšie separovať odpad, ktorý tvoríme v našich domácnostiach.


Úvodný diel

Čítať ďalej...

 Informácie o výsadbe rýchlorastúcich drevín v k. ú. Nová Bošáca, CHKO Biele Karpaty

 

Naša obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a vzhľadom k tomu aj štátna ochrana prírody reguluje možnosti výsadby rôznych druhov drevín v tejto lokalite. biele karpaty znak

Keďže sa v našej obci vyskytla výsadba drevín (Paulownia), ktoré nie sú povolené upozorňujeme občanov, aby sa vyhli ich výsadbe ako aj ďaľším druhom drevín, ktoré nie su povolené.

drevina paulovnia 01drevina paulovnia 02

 

Výsadbou nepovolených druhov drevín je možné udeliť pokutu!

 

 Prikladáme nekoľko informácii k pestovaniu rôznych druhov rastín:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-138#prilohy

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-342#prilohy

http://www.sopsr.sk/files/24_2003_vyhlaska_OPaK_od_01_01_2015.pdf

Rozhodnutie v prípade pestovania Paulownie na Slovensku 

 

 Separovanie odpadu v Novej Bošáci

 

Prečo triediť odpad

logo recyklovanie

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov. Separovaním odpadu získate minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti či čistejšie a zdravšie životné prostredie. Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom nám idú aj zahraničné krajiny, pokým priemerný Slovák použije za rok 466 igelitových tašiek, priemerný Dán iba 4 tašky.

 Ako separovať?

Separovať sa dá veľmi jednoducho tým, že odpad pretriedite a vhodíte do príslušných vriec, alebo ho môžete vhodiť priamo do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a pravidelne sa vyvážajú. Odpad sa potom odvezie a dá sa opäť spracovať na výrobu iných produktov. Ak uvidíte čiernu skládku odpadu, prosíme vás o jej nahlásenie na obecný úrad.

Čo sa ďalej deje so separovaným odpadom

recyklovanie

V Novej Bošáci sa o odvoz separovaného odpadu stará firma Marius Pedersen, ktorá ho potom ďalej spracováva a predáva iným firmám na spracovanie, teda odpad sa stáva tovarom. Z PET fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna na výrobu kobercov či oblečenia. Z fólií, vreciek alebo tašiek môžu byť opäť fólie. Z tvrdých obalov (od krémov, gélov a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo alternatívneho paliva.

Skládkovanie odpadov je až tá úplne najposlednejšia možnosť. Aby sme skládkovaniu predišli, všetci by sme sa mali usilovať v prvom rade 

o predchádzanie tomu, aby vôbec nejaký odpad vznikal. Ak vznikne, mali by sme ho pripraviť na ďalšie spracovanie (odovzdávať ho čistý, bez zvyškov jedla), firmy ho potom zrecyklujú a vyrobia z neho nové výrobky. Ten, ktorý sa nedá zrecyklovať, využije sa inak (napríklad na energetické účely). Až potom prichádza na rad zneškodňovanie odpadu, aj v podobe skládkovania.

 

Skvelé výsledky

V roku 2017 sa v Novej Bošáci podarilo vytriediť o 12 ton odpadu viac ako predošlý rok. Ak sa zapojí do separovania viac obyvateľov, môžeme dosiahnuť ešte oveľa lepšie výsledky. Preto myslite ekologickejšie a zaistite si čistejšie a zdravšie životné prostredie.

Čítať ďalej...

 Emília Adámková 99. narodeniny

 

 Počas návštevy jubilantov sme navštívili našu najstaršiu občianku Emíliu Adámkovú z osady Predpoloma pri jej obdivuhodnom jubileu. Pani Adámková sa narodila pred 99 rokmi a za Zbor pre občianske záležitosti - Človek človeku, pracovníkov Obecného úradu a celej obce Nová Bošáca jej želáme ďalšie roky prežité v zdraví a v kruhu rodiny a zároveň sa tešíme na okrúhlu 100-ku.

Adamkova 99 01 Adamkova 99 02

 

 

 Zateplenie kultúrneho domu

 

 Vážení spoluobčania,

aktuálne prebieha zateplenie nášho kultúrneho domu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom zateplenia a rekonštrukcie niektorých častí kultúrného domu spolu s obecným úradom má za cieľ znížiť energetickú náročnosť budovy.

Prinášame Vám niekoľko vizualizácii ako by mal náš "kultúrny stánok" vyzerať po dokončení.

 

01 farba KD 02 farba KD
03 farba KD 04 farba KD
05 farba KD

 

A tu niekoľko fotografíí z realizácie zatepletia:

Čítať ďalej...

JoomSpirit